นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล!

BingBing เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาใช้แอพพลิเคชั่นของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการชี้แจงให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นเราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซิซุจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคู่มือการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะครอบคลุมอะไรบ้าง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าใช้แอพพลิเคชั่นของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ www.getbingbing.com และ แอพพลิเคชั่น BingBing

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้

ท้ายที่สุดแล้ว Santora Nakama (Thailand) Co.,Ltd จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Santora Nakama (Thailand) Co.,Ltd เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย หมายเลขจดทะเบียน 0105559049939 ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทอยู่ที่ 139 อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

คำชี้แจงพิเศษ – กรณีที่คุณอายุต่ำกว่า 18 ปี

แอพพลิเคชั่นของเราไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เราไม่มีเป้าหมายที่จะรวบรวม ใช้ จัดหา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ว่าจะในรูปแบบใดทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงใคร่ขอร้องให้ผู้ใช้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ทางอีเมล) มาให้เรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่มีความประสงค์ที่จะสอบถาม หรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม และคุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณดำเนินการแทนตัวคุณ

จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

จุดประสงค์ข้อหนึ่งของแอพพลิเคชั่น คือ การชี้แจงให้คุณทราบว่าเราคือใคร และเราทำอะไรบ้าง เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ บัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค gps และอีเมล) เพื่อช่วยในการจัดหาบริการ หรือให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีดังนี้

การรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ หรือเว็บไซต์ที่มีลิงค์ซึ่งคุณใช้เพื่อเข้าถึงแอพพลิเคชั่นของเรา นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลการใช้งาน เนื้อหาที่คุณได้สร้างในแอพพลิเคชั่นเพื่อให้เราสามารถให้บริการอย่างตรงเป้าหมายเท่านั้น เราอาจนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปใช้ในการวิเคราะห์เป็นครั้งคราวแต่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ใช้ท่านอื่น

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวระหว่างคุณกับผู้ใช้ท่านอื่นเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นข้อมูลการสนทนาของคุณจะถือเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างไร แต่เราอาจนำข้อมูลเชิงสถิติจากการสนทนาของท่านนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมแก่ผู้ใช่ท่านอื่นต่อไป แต่ข้อมูลจะไม่ระบุตัวตนแต่อย่างใด

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

เนื้อหาของท่าน

เมื่อท่านส่ง อัปโหลด ส่งผ่าน หรือ แสดงข้อมูล มีเดียหรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน ("เนื้อหาของท่าน") ท่านเข้าใจและตกลงยินยอมว่า: ท่านจะยังเป็นเจ้าของต่อไปและรับผิดชอบในเนื้อหาของท่าน เราจะไม่จำหน่ายเนื้อหาของท่านแก่บุคคลที่สาม การใช้เนื้อหาของท่านของเราจะเป็นไปตาม นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ BingBing ท่านให้สิทธิแก่เราและบริษัทร่วมบริการของเราในการใช้เนื้อหาของท่าน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการที่เราต้องชำระแก่ท่าน) เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรร การส่งเสริมการขาย การพัฒนาและการพยายามที่จะปรับปรุง บริการของเรา ทั้งนี้รวมถึงบริการใหม่ที่เราอาจนำเสนอในอนาคต ในการใช้เนื้อหาของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราและบริษัทร่วมบริการของเราอาจทำสำเนา ผลิตใหม่ เป็นโฮสต์ จัดเก็บ ดำเนินการ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปลความ กระทำการ แจกจ่ายและตีพิมพ์เผยแพร่เนื้อหาของท่านได้ทั่วโลกในทุกสื่อและโดยการเผยแพร่ทุกช่องทาง ทั้งนี้รวมถึงที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต จากการจัดสรรดังกล่าวมันถือเป็นส่วนหนึ่งในบริการของเราซึ่งท่านใช้ และ เราอาจแบ่งปันเนื้อหาของท่านกับบุคคลที่สามที่เราดำเนินงานด้วยเพื่อช่วยจัดสรร ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงบริการของเรา แต่บุคคลที่สามเหล่านี้ (นอกเหนือไปจากบริษัทร่วมบริการของเรา) จะไม่ใช้เนื้อหาของท่านแยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ของตน (ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา) นอกจากนี้ ท่านตกลงยินยอมว่าเราและบริษัทร่วมบริการของเรา (ตามข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ BingBing และกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้): ได้อนุญาตให้รักษาและใช้เนื้อหาของท่านต่อไป หลังจากที่ท่านหยุดการใช้บริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านแบ่งปันเนื้อหาของท่านกับผู้ใช้บริการของเรารายอื่น และ อาจต้องรักษาหรือเปิดเผยเนื้อหาของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายอื่น ๆ หรือเราและบริษัทร่วมบริการของเราอาจเปิดเผยเนื้อหาของท่านตามการร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้รักษากฎหมาย หรือบุคคลในลักษณะเดียวกัน (ไมว่าจะเป็นไปตามระบบกฎหมายของท่านหรือที่อื่น ๆ) ท่านยังตกลงยินยอมว่าเราอาจต้องเปิดเผยเนื้อหาของท่าน เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเรา หรือสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัทร่วมบริการของเรา หรือผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ท่านเข้าใจว่าแม้ว่าท่านทำการลบเนื้อหาของท่านจากบริการของเรา ด้วยเหตุผลด้านเทคนิคและการบริหารจัดการอาจใช้เวลาระยะหนึ่งหรือไม่สามารถทำได้เลย

ความรับผิดชอบในเนื้อหาของท่าน
ท่านต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของท่านแต่เพียงผู้เดียวและเราขอแนะนำว่าให้ท่านเก็บสำเนาไว้ตลอดเวลา ท่านต้องสร้างความมั่นใจตลอดเวลาว่า: (i) ท่านมีสิทธิร้องขอให้ส่ง ส่งผ่าน หรือแสดงเนื้อหาของท่านและให้สิทธิแก่เราตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ii) เนื้อหาของท่าน (และการใช้เนื้อหาของท่านของเราตามข้อกำหนดเหล่านี้) ไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดหรือขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ เนื้อหาและการบริการของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบและเราไม่รับรอง สนับสนุนหรือ รับประกันความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่ส่งถึง ส่งผ่าน หรือแสดงโดย หรือเชื่อมต่อโดยบริการของเรา ทั้งนี้รวมถึง เนื้อหาที่เสนอโดยผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ของเราหรือโดยผู้โฆษณา ท่านรับทราบและตกลงยินยอมว่าโดยการใช้บริการ ท่านอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด ทำให้เสียชื่อเสียง ทำให้ขุ่นเคืองหรือไม่ถูกกฎหมายได้ ความเชื่อมั่นใด ๆ หรือการใช้เนื้อหาใด ๆ หรือการเข้าถึงได้จากบริการของเราโดยท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง การที่ท่านใช้บริการของเราไม่ได้มอบสิทธิใด ๆ แก่ท่านใน หรือต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงหรือได้มาจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เรายังไม่รับประกันในคุณภาพ ความน่าเชื่อถือหรือความเหมาะสมของบริการจากบุคคลที่สามได้จัดสรร เสนอบริการ หรือ เชื่อมต่อผ่านบริการของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในบริการจากบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านเข้าถึงบริการจากบุคคลที่สามผ่านบริการของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการเหล่านั้น เราอาจทบทวน (แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดที่ต้องทบทวน) เนื้อหา หรือบริการจากบุคคลที่สามผ่านบริการของเราเพื่อกำหนดว่าพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายของเรา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เราอาจถอดถอนหรือปฏิเสธการเสนอบริการหรือเชื่อมต่อกับเนื้อหาหรือบริการจากบุคคลที่สามบางรายการ หากพวกเขาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีเนื้อหาลามกอนาจาร ทำให้เสียชื่อเสียงหรือล่วงละเมิด ฝ่าฝืนสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพการบริการของเรา ในบางโอกาสอาจจะมีเนื้อหาและการบริการของบุคคลที่สามในบริการของเราที่เป็นไปตามข้อกำหนดในอนาคต ทั้งนี้รวมถึง ข้อกำหนดจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างเนื้อหาและการบริการ (ยกตัวอย่างเช่น สำนักข่าวที่รับผิดชอบในการเขียนบทความข่าว ที่หลังจากนั้นปรากฏในบริการข่าวสารของเรา) ในกรณีเช่นนี้ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีขึ้นในอนาคตตามที่ได้แจ้งต่อท่าน


© 2017 BingBing, All Rights Reserved